پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "تاریخ ایران و جهان1"

پاورپوینت درس 1 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی

avaldarse1tarikh1dahomensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 1 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس اول تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس 1 تاریخ…

پاورپوینت درس 2 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی

avaldarse2tarikh1dahomensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 2 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس دوم تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس 2 تاریخ…

پاورپوینت درس 3 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی

avaldarse3tarikh1dahomensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 3 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس سوم تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس 3 باستان…

پاورپوینت درس 4 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی

avaldarse4tarikh1dahomensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 4 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس چهارم تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس 4 پیدایش…

پاورپوینت درس پنجم تاریخ 1 هندوچین پایه دهم رشته علوم انسانی

avaldarse5tarikh1dahomensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 5 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس پنجم تاریخ 1 هندوچین پایه دهم رشته علوم انسانی پاورپوینت درس پنجم تاریخ 1 هندوچین…

پاورپوینت درس ششم یونان و روم تاریخ ایران و جهان باستان دهم

avaldarse6tarikh1dahomensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 6 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس ششم تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس ششم یونان…

پاورپوینت درس هفتم تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم

avaldarse7tarik1dahomensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 7 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس هفتم تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس 7 مطالعه…

پاورپوینت درس 8 سپیده دم تمدن ایرانی تاریخ 1 ایران و جهان باستان

avaldarse8tarikh1dahomensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 8 تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم علوم انسانی پاورپوینت درس 8 سپیده دم تمدن ایرانی تاریخ 1 ایران و جهان باستان پاورپوینت درس 8 سپیده…

پاورپوینت درس 14 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی

aval darse 14 tarikh iran ve jahan dovom ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 14 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی پاورپوینت درس 14خلافت عباسیان (132 – 656 ق)تاریخ ایران و جهان دوم انسانی پاورپوینت درس چهاردهم تاریخ ایران و جهان دوم…

پاورپوینت درس 13 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی

aval darse 13 tarikh iran ve jahan dovom ensaniاسلایدمعرفی

پاورپوینت درس 13 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی پاورپوینت درس 13 خلافت امویان (41 – 132 ق ) تاریخ ایران و جهان دوم انسانی پاورپوینت درس سیزدهم تاریخ ایران…

پاورپوینت درس 12 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی

aval darse 12 tarikh iran ve jahan dovom ensaniاسلایدمعرفی

پاورپوینت درس 12 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی پاورپوینت درس 12 عصر خلفای نخستین تاریخ ایران و جهان دوم انسانی پاورپوینت درس دوازدهم تاریخ ایران و جهان دوم انسانی…

پاورپوینت درس 11 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی

aval darse 11 tarikh iran ve jahan dovom ensaniاسلایدمعرفی

پاورپوینت درس 11 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی پاورپوینت درس 11 اسلام در مدینه تاریخ ایران و جهان دوم انسانی پاورپوینت درس یازدهم اسلام در مدینه تاریخ ایران و…

پاورپوینت درس 10 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی

aval darse 10 tarikh iran ve jahan dovom ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 10 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی پاورپوینت درس 10 تاریخ ایران و جهان1 دوم انسانی پاورپوینت درس 10 طلوع اسلام تاریخ ایران و جهان دوم انسانی پاورپوینت…

پاورپوینت درس 9 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی

aval darse9 tarikh iran ve jahan dovom ensaniاسلاید معرفی

پاورپوینت درس 9 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی پاورپوینت درس 9 ساسانیان تاریخ ایران و جهان 1 دوم انسانی پاورپوینت درس  نهم تاریخ ایران و جهان دوم انسانی پاورپوینت…