تحقیق درباره فرقه های نوظهور بهاییت و وهابیت

تحقیق درباره فرقه های نوظهور بهاییت و وهابیت

تحقیق درباره فرقه های نوظهور بهاییت و وهابیت

فهرست مطالب
فرقه های نوظهور: 1
مقدمه: 1
چکیده : 2
وهابیت: 3
عقاید فرقه وهابیت 4
بهائيت 5
عقايد بهاييت : 7
اهداف فرقه‌های نوظهور 8
1.مقابله با گسترش معنویت دینی 8
2.مقابله با اسلام و نظام اسلامی 8
شیوه های فرقه‌های نوظهور 9
1. اباحه‌گری و ابتذال 9
2.ترویج جادوگری 9
3. ترویج عرفان سکولار 9
4. هویت زدایی 9
روشنگری درباره فرقه‌های انحرافی 10
مصون‌سازی 10
برخی از وجوه مشترک فرقه‌های انحرافی 11
تکنیک‌های فرقه‌ها برای جذب 12
روش‌های اعمال نفوذ رهبران فرق 12
نتیجه گیری: 15
منابع: 16

مقدمه:
فرقه چیست؟
فرقه در لغت، به معنای طایفه، گروه و دسته‌های جدا شده ‌از مردم می‌باشد. فرقه در اصطلاح از معانی و تعریف‌های مختلفی برخوردار است .
فرقه و فرقه‌گرایی یکی از معضلاتی است که طی سال‌های اخیر در کشور ما در حال رشد و گسترش بوده است. فرقه‌ها، گروه‌هایی هستند که با فاصله گرفتن از اعتقادات رایج و مرسوم در یک جامعه به تدریج به انزوا کشیده می‌شوند و ماهیت خویش را در جدایی از جامعه تعریف می‌کنند.

این تحقیق در 18 صفحه تنظیم شده است فونت 14 ب نازنین کاملا منظم ومرتب شامل صفحه بسم الله ، صفحه معرفی ، صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد که به صورت عالی و مرتب تنظیم شده صفحه بندی جداگانه هر دوفایل pdf و word

مطالب مرتبط