تحقیق تاثیر بازی تمرکز حواس بر میزان افزایش توجه کودکان بیش فعال

تحقیق تاثیر بازی تمرکز حواس بر میزان افزایش توجه کودکان بیش فعال

تحقیق تاثیر بازی تمرکز حواس بر میزان افزایش توجه کودکان بیش فعال

فهرست مطالب
مقدمه: 1
چکیده: 2
کودکان بیش فعال 3
خصوصيات كودكان بيش فعال 3
بازی درمانی و بیش فعالی 5
روش اجرای بازی درمانی برای کودکان ADHD، شامل موارد زیر است : 5
بازی درمانی کودک محور مبتنی بر رابطه کودک –والد (CPRT) 6
چند بازی ساده با کودک بیش فعال 8
بازی با لیوان آب 8
بازی با برگ کاغذ 8
راه رفتن روی جدول 9
بازی فوت کردن شمع 9
بازی با توپ تخم مرغی 9
منابع: 11

مقدمه:
بیش فعالی در بیشتر موارد علت واضحی ندارد اما نکته مهم در این میان، ژنتیک و عوامل بیولوژیک است که نقش مهمی در بروز این اختلالات در کودک دارد. نقش تغذیه در بروز بیش فعالی و یا بهبود آن مسئله ای است که هنوز ثابت نشده است و در برخی مطالعات گفته شده مصرف اسیدهای چرب و برخی ویتامین ها موجب بهبود بیش فعالی می شود. اما مطالعات فعلی هنوز آن را اثبات نکرده است. برخی تحقیقات نیز به توانایی های شناختی اشاره می کنند و معتقدند که هوش و توانایی های شناختی می تواند موجب بروز بیش فعالی شود..

این تحقیق در 13 صفحه تنظیم شده است فونت 14 ب نازنین کاملا منظم ومرتب شامل صفحه بسم الله ، صفحه معرفی ، صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد که به صورت عالی و مرتب تنظیم شده صفحه بندی جداگانه هر دوفایل pdf و word

مطالب مرتبط