تحقیق تاثیر بازی تمرکز حواس بر میزان افزایش توجه کودکان بیش فعال

تحقیق تاثیر بازی تمرکز حواس بر میزان افزایش توجه کودکان بیش فعال

فهرست مطالب
مقدمه: 1
چکیده: 2
کودکان بیش فعال 3
خصوصيات كودكان بيش فعال 3
بازی درمانی و بیش فعالی 5
روش اجرای بازی درمانی برای کودکان ADHD، شامل موارد زیر است : 5
بازی درمانی کودک محور مبتنی بر رابطه کودک –والد (CPRT) 6
چند بازی ساده با کودک بیش فعال 8
بازی با لیوان آب 8
بازی با برگ کاغذ 8
راه رفتن روی جدول 9
بازی فوت کردن شمع 9
بازی با توپ تخم مرغی 9
منابع: 11

مقدمه:
بیش فعالی در بیشتر موارد علت واضحی ندارد اما نکته مهم در این میان، ژنتیک و عوامل بیولوژیک است که نقش مهمی در بروز این اختلالات در کودک دارد. نقش تغذیه در بروز بیش فعالی و یا بهبود آن مسئله ای است که هنوز ثابت نشده است و در برخی مطالعات گفته شده مصرف اسیدهای چرب و برخی ویتامین ها موجب بهبود بیش فعالی می شود. اما مطالعات فعلی هنوز آن را اثبات نکرده است. برخی تحقیقات نیز به توانایی های شناختی اشاره می کنند و معتقدند که هوش و توانایی های شناختی می تواند موجب بروز بیش فعالی شود..

این تحقیق در 13 صفحه تنظیم شده است فونت 14 ب نازنین کاملا منظم ومرتب شامل صفحه بسم الله ، صفحه معرفی ، صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد که به صورت عالی و مرتب تنظیم شده صفحه بندی جداگانه هر دوفایل pdf و word